Viser arkivet for stikkord arbeiderpartiet

Kvalitet på pleie og omsorg i Skien

Kostra har publisert reviderte tall om hvordan ståa er i kommunene rundtomkring. Hvis en ser på tallene som dreier seg om kvalitet og pleie i eldreomsorgen, så er Skien kommune ubehagelig nært bunnen av lista. Seks syv småkommuner ligger bak Skien.

Kommunene er målt etter opplysninger de selv har meldt inn om antall legetimer og fysioterapitimer i uka per beboer i sykehjem, antall plasser med brukertilpasset enerom med eget bad og WC, samt andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning.

Det passer sikkert ikke så godt for Skien AP at disse tallene, og plasseringer blir diskutert så mye for valget. Men tør TA å ta opp tema. Hvordan ser framtiden ut med store underskudd ved drift av Skienshall og parkeringstunell mm. Blir det flere penger og bedre stell?

Hvordan vil det se ut når eldrebølgen skyller innover kommunen? Er Skien helt feil sted å bo når en blir gammel?

Politisk behandling av søknad om etablering av montessoriskole på Sandøya

BUK skal i dag behandle rådmannens forslag til høringskommentar om etablering av fire montessoriskoler i Porsgrunn. Øyene arbeiderlag mener at en montessoriskole på Sandøya vil være et positivt bidrag til det pedagogiske tilbudet i kommunen, og være avgjørende for å bevare et levedyktig helårssamfunn på Sandøya.

Allerede i 2008 la FAU ved Sandøya skole fram rapporten ”Sandøya som ressurs”. Det ble her pekt på hvilke unike verdier som Sandøya kan tilby Porsgrunns elever, og det ble foreslått en rekke tiltak for å videreutvikle dette, slik at flere av kommunens elever skal kunne utnytte dette unike tilbudet. Brevik oppvekstssenter opprettet på samme tid en ordning hvor elevene fikk mulighet til en alternativ undervisningsform noen uker i året, og undervisningen ble lagt til Sandøya nettopp fordi forholdene lå godt til rette for en mer praktisk undervisning med utnyttelse av nærmiljøets ressurser. Undervisningstilbudet fikk navnet ”Praktikum”. Praktikum har i følge rektor og styret ved Brevik oppvekstsenteret vært en suksess. Istedenfor å videreutvikle dette tilbudet og følge opp initiativet om Sandøya som ressurs, valgte Porsgrunn kommune høsten 2009 å legge ned 4 skoler samt ungdomstrinnet ved Brevik oppvekstsenter.

Skolenedleggelsen førte til et fantastisk engasjement blant lokalbefolkningen, med massiv innmeldelse i de politiske partiene som en konsekvens. På Sandøya økte det lokale arbeiderlagets medlemsmasse med over 300 %, fra så vidt over 20 til 71 medlemmer i løpet av en drøy måned. Brevik arbeiderlag hadde også en formidabel vekst på over 100 %. Både Sandøya og Brevik har historisk sett vært gode arbeiderpartiregioner, men engasjementet var på et historisk lavmål før november 2009. Begge lagene står nå fram i revitalisert form.

De nye medlemmene har blitt gitt tillit i partiet og deres engasjement har allerede gitt synlige resultater. Årsmøtet i Porsgrunn Arbeiderparti gikk i februar 2010 inn for å starte en prosess innad i partiet der man skulle se på arbeidsformer. Dette for å øke engasjementet og innflytelsen til lokallagene. Det ble på samme årsmøte vedtatt at Porsgrunn Arbeiderparti skal jobbe for å opprettholde helårssamfunnet på Sandøya. Forslaget om videreføring av den offentlige skolen på Sandøya og ungdomstrinnet i Brevik ble imidlertid nedstemt.

I april ble en utsettelse av iverksettingen av skolenedleggelsen vedtatt i bystyret. Dette ga den nystiftede Sandøya Montessoriskole den nødvendige tiden til å forsøke å få etablert et privat skoletilbud på Sandøya. Øyene Arbeiderlag mener at Sandøya Montessoriskole vil være et godt pedagogisk alternativ for store deler av Porsgrunn kommune, og at beliggenheten på Sandøya vil gi pedagogiske muligheter som ikke finnes andre steder i kommunen. For at det skal være et reelt tilbud om pedagogisk alternativ til hele kommunen, utelukker vi ikke at det kan være rom for etablering av mer enn en montessoriskole i Porsgrunn, siden montessoriskolene ikke tar mål av seg til å bli spesielt store skoler. Reiseveien for interesserte elever fra Bergsbygda til Sandøya vil etter vår mening være så lang at tilbudet ikke ansees som et reelt alternativ. Med en montessoriskole både i Bergsbygda og på Sandøya vil montessorialternativet være reelt for hele Porsgrunn kommune.

Det har siden vedtaket i april vært jobbet iherdig fra Sandøya Montessoriskoles side for å få til en realisering og mye er allerede på plass. Med støtte fra det politiske miljøet i Porsgrunn, og en positiv høringskommentar til utdanningsdirektoratet om etablering av en montessoriskole på Sandøya, øker sjansene for godkjenning av søknaden om etablering allerede for høsten 2011. En positiv høringskommentar vil være et tydelig signal om at Porsgrunns politikere vil satse på Sandøya som helårssamfunn.

Det vi trenger er en klar innstilling fra utvalget for barn unge og kultur (BUK) om at de er positive til en etablering av en montessoriskole på Sandøya. Øyene arbeiderlag oppfordrer derfor medlemmene av BUK til å anbefale godkjenning av søknad om etablering av en montessoriskole på Sandøya.

Sandøya 31.08.2010
Bjørge Fredheim og Trond Risberg
Leder og sekretær i Øyene arbeiderlag