Viser arkivet for stikkord brevik

Brevik, en avfallsdump?

Kan vi stole på politikere, folk fra Norcem, Noah etc..at de vitterlig har alle de nødvendige informasjoner som trengs for at vi i all overskuelig fremtid kan lagre uorganisk giftig avfall i gruvene, under våre hjem her i Brevik? Desverre var undertegnede ikke tilstede under informasjonsmøte i Porsgrunn. ( Hvorfor holdes et slikt møte i Porsgrunn by, det angår selvfølgelig mange, men i hovedsak folk i Brevik ). Det nevnes skepsis blandt befolkningen og jeg har desverre kun avisenes referat å holde meg til. Her er det heller ikke nevnt hvordan avfallet skal oppbevares i gruvene. Det er muligens blitt informert om på et tidligere stadium, men slik informasjon kan ikke gis for ofte. Jeg derimot har en utstrakt frykt og mener at husstandene i Brevik burde ha fått inngående informasjon. Slik informasjon har i alle fall ikke vi fått, informasjon som ikke burde være vanskelig å distribuere. Trafikken med 25 biler om dagen og 4 båtanløp i uka er nevnt, og er i segselv en betydelig sikkerhetsrisiko spesielt med hensyn til veiens beskaffenhet til nettopp Noah. Det er vitterlig jernbanespor inn til Tangen og befraktning på jernbane ville vært en mer sikker befraktning.
Men en kan vel med hånden på hjertet og på vegne av alle i Brevik si; “ At vi vil ikke ha et slikt deponi her.“ Den altoverskyggende faren er lekasje på lang sikt. Hverken bergarter, jordsmonn etc vil kunne holde på dette avfallet hvis lekasje oppstår. Hvilke resultat vil dette ha av betydning for grunnvannet, eventuelt lufta, ja kortsagt levevilkårene for folk her i Brevik og omegn? Nå skal man vel også ta med Heistad i dette momanget, da det foreligger irrganger / gruveganger også under det området. David Verdú i Norcem sier bl.a.til NRK tidligere at; ”Hulrommene i de gamle gruvene er mer som fjellhaller å regne, med flere titalls meter i høyde. Og flere av de gamle gruvene står i fare for å rase ut. Det er stor usikkerhet til stabiliteten i de eldre gruvegangene som er stengt idag og hvor det også er meget liten overdekning. Mao, de gamle gruvene kan bli en utfordring.” Dette blir altså poengtert av ledelsen ved Norcem i forbindelse med E18 – trase. Er det da grunnlag for bekymring, neida, ikke bekymring, men reel frykt.
Hvem skal se til at vedlikeholdet blir gjort forsvarlig? Ikke kommunen håper jeg. For de lar bygninger og annen bygningsmasse forfalle her i Brevik. En trenger ikke å gå lenger til vårt rådhus her ute, ( vi er dog en by i kommunen ). Dette byggverket råtner på rot. Nå skal jeg ikke flagge så mye av dette. Det er da også vanskelig da flaggstanga av tre som ble erstattet av en aluminiumsstang som kommunen ikke fant sto i stil med rådhuset, har brukket og kun stubben av den står igjen. Den falt altså ned i mai i år.

Det er en kjensgjerning at vi er jo bokstavelig talt i utkanten i denne lille kommunen og vi betyr ikke så mye i den sammenhengen. Vi snakker ikke nødvendigvis om 10 år fra idag, men kanskje 50 og 100 år frem i tiden. Har vi ikke også et ansvar for disse etterkommerne? Kommunens folk har vel ikke alltid vist seg fra en side som tenker langsiktig, men snarere har vist seg å være korttenkte.
Selvfølgelig må vi lytte til ekspertisen! Men hvem er det i dette tilfellet? Hvorfor vil man nesten på “død og liv” og det kan gå troll i ord, plassere dette i Brevik. Det er det veldig enkelt å svare på. Gruvene ligger der gjemt under jorden, fiks ferdig til å dumpe giftavfall og så blir det jo langt rimeligere for enhver som driver med dette når alt ligger til rette, og profitten desto større. Økonomien kommer først som så oftest før. Det kan derimot bli en meget dyr lærepenge. Og til slutt, hvem vil bo i Brevik hvis nå dette gjennomføres? Hvordan skal vi kunne stoppe dette før det går for langt? Her er alt som fremkommer av informasjon på nettet så vidt jeg har funnet via Porsgrunn kommune sin informasjon, linket videre til både Norcem og Noah. Ingen informasjon om hvordan dette skal lagres, bare skisser om hvor.
Ivar Dahl Larsen, Brevik.

N.B. Dette er hva Noah skriver på sin hjemmeside i anledning dette.
Planarbeidet vil legge til rette for videre sementproduksjon ved importert av kalkstein, når det ikke lenger er kostnadsøkonomisk å fortsette gruvedriften. Videre vil muligheten for å benytte Dalen gruve til deponi for uorganisk farlig avfall bli vurdert, når gruvedriften er avviklet. Forslagsstillere for planarbeidet er Norcem AS og NOAH AS.
Planområdet reguleres i to nivåer, og planens avgrensning er forskjellig over og under bakken. Planområdets utrekning over bakken er ca. 770 daa. Utstrekning under bakken er ca. 3900 daa. Kartskissen viser forslag til planavgrensning over og under bakken. Ved å gå inn på deres nettsider vil en få tilgang til skissene.