Viser arkivet for stikkord matavfall

Feil i beslutningsgrunnlaget for ”nei til matavfall-sortering”

I artikkelen ”Nei til matavfall-sortering” i TA 30.09.2010, hevdes det at en avgjørelse i KOFA (Klageorganet for offentlige anskaffelser) innebærer at miljø ikke vil kunne vektes mer enn 20% når Porsgrunn om noen år skal ut med nytt anbud om hvem som skal forbrenne restavfallet fra kommunen. Dette er feil, noe jeg kommer til nedenfor.

At KOFA skulle ha en oppfatning om hvor mye man kan vekte miljø, er en av begrunnelsene som ligger til grunn for rådmannens anbefaling til utvalg for plan og miljøteknikk om ikke å sortere ut matafall i Porsgrunn. Argumentet er at siden man mener man ikke kan vekte miljø høyere, er det ingen garanti for at restavfallet etter eventuell utsortering skal sendes til Norcem for forbrenning – som er den mest miljøvennlige løsningen.

Dette gis avgjørende betydning, ettersom det står i saksframlegget at ”Hadde gode biogassløsninger vært tilgjengelig, eller at vi var sikre på at forbrenning av restavfall vil skje på Norcem også i framtida, ville utsortering av matavfall blitt anbefalt.”

KOFA-saken som det henvises til, skal i følge kommunalsjef Morten Næss være KOFAs sak nr 2010/112, som er omtalt i en artikkel i fagtidsskriftet Kretsløpet nr. 4-2010.

Jeg vil gjerne presisere at KOFA i den aktuelle saken ikke har sagt noen verdens ting om hvor mye man kan vekte miljø! Den aktuelle KOFA-saken tar ikke dette opp i det hele tatt, og poenget kommer kun opp som en privat ytring fra en person som ble intervjuet i Kretsløpet. KOFAs behandling av saken (som gjaldt ”kompetanse og erfaring”, ikke miljø) kan finnes her: http://www.kofa.no/no/Avgjorte-saker/2010/2010112/

Jeg er for øvrig enig i at det ikke kan gis garantier for at restavfallet skal ende hos Norcem dersom Porsgrunn skulle innføre sortering av matavfall, men argumentet som brukes av administrasjonen er her ikke riktig, og bør ikke følge saken som argument for en viktig beslutning.

Dessuten har forrige anbudskonkurranse for de øvrige grenlandskommunene vist at Norcem er konkurransedyktige på kombinasjonen av økonomi og miljø. Norcem vant altså konkurransen om restavfallet fra Porsgrunns nabokommuner da det var aktuelt ved forrige korsvei. Ved en fornuftig vekting av miljø (enten det er over eller under 20% – det vil være lovlig uansett!), og økonomi, vil Norcem være en sterk konkurrent om oppdraget.

Mvh

Erik Høines
Bergfald Miljørådgivere, Skien