Viser arkivet for stikkord nav

Telemark må forandre en kultur og holdningene til aktivitet og deltakelse!

I TA, 14. oktober etterlyser NAV-direktør Terje Tønnessen mer samarbeid i kampen for å få flere ut i arbeid. ”Jeg tror vi i litt for mange tilfeller har piggene ute og at vi må erkjenne at vi har et problem. Det gjelder både oss i NAV og andre” sier NAV-direktøren.

Telemark er dessverre på topp i landet når det gjelder antall på varig uførepensjon, og vi har 25% av den arbeidsføre befolkningen utenfor arbeidslivet og som mottakere av ytelser fra NAV. NAV-direktøren er klar på at dette er et problem NAV ikke kan løse alene.

Spørsmålet er; hvem har ansvaret for å gjøre noe med dette? NAV inviterer til samarbeid med arbeidsgivere, helsevesenet og skoler for å lykkes. Bra!

”Telemark må forandre en kultur og holdningene til aktivitet og deltagelse. Hvis vi skal opprettholde velferdsordningen må vi få flere inn i arbeidslivet”, sier Tønnessen. Spørsmålet jeg stiller meg er; hvem bør ha de rette holdningene og vise veien?

30. oktober uttaler ordfører Beyer til Varden at vi trenger politikere som tør å sette velferdsproblematikken på dagsorden, men han opplever samtidig at hele det politiske miljøet i Porsgrunn er ubekvem med personfokus. Vel, som Bystyremedlem så er man faktisk valgt inn som person, og vil da kunne bli utfordret på uttalelser man kommer med i media og holdinger man uttrykker og utøver i praksis. Bystyret tar mange beslutninger som får store følger for kommunen, lokalsamfunn og familier. Når det kuttes i tilbud til syke og gamle, unge og barn, så er det naturlig at folk flest ønsker at fellesskapets midler skal gå dit behovet er størst. Når tillitsvalgte derfor ber om avklaring og svar på spørsmål rundt regelverk og rutiner hos rette instanser og fagmiljø, når oppsiktsvekkende uttalelser gis av ledende politikere i PDs oppslag; ”Fra ufør til ordfører?” den 22. september, er ikke dette maktspill eller personforfølgelse. Ordføreren hevder i samme intervju at han aldri har refset sine egne eller hatt det som intensjon i kjølvannet av denne saken. Bra og takk for det, men det er synd at en slik oppklaring ikke får samme mediadekning som når uttalelser tolkes stikk motsatt…

Ordføreren avslutter sitt intervju i Varden 30. oktober med at han syns det er veldig bra at vi får en god debatt rundt velferdsproblematikken. Jeg ser frem til denne viktige debatten. Jeg håper at denne debatten også kan føres i media uten kryssklipping av privat email-kommunikasjon og spekulative overskrifter om Ap-topper, maktspill, private varebiler med firmalogo, personforfølgelse og ei sinna Siv Jensen. Jeg håper også at media er sitt ansvar bevisst og ikke legger opp til nettdebatter der alle kan spre mishagsytringer uten å signere med sitt eget navn. Dette var dessverre tilfelle etter oppslagene om Frps ordførerkandidat og uføretrygd i Varden 16. oktober.

Det er godt vi lever i et fritt land, der vi kan stemme på de partier vi vil, stemme frem de politikere vi ønsker og faktisk velge å abonnere på de aviser vi mener driver god journalistikk. Aviser som er samfunnets ”vaktbikkjer”, og ikke ”møkkaspredere” med den belastning det medfører for enkeltpersoner, deres familie og venner.

Et klokt menneske, som dessverre ikke tar gjenvalg til neste bystyre-periode, har sagt til meg, ”den eneste måten å ikke gjøre feil på er å IKKE gjøre noe”. Personlig så gjør jeg feil, er neppe verken 110% ren eller 100% perfekt, men jeg lærer av de feilene jeg gjør. Samtidig mener jeg som privatperson at det ikke er nok å si at samfunnsutfordringer ikke er mitt ansvar, og at det ikke min jobb når det gjelder å bidra til å løse de felles utfordringene vi har i kommunen. Dette mener jeg vi alle har et ansvar for, for problemene blir dessverre ikke borte selv om vi lukker øynene.

Jeg skulle ønske at ledende politikere i Porsgrunn kunne samle seg om følgende omskrevne uttalelse, ”Spør ikke hva Porsgrunn skal gjøre for deg! Spør hva vi sammen, og hver og en, kan gjøre for Porsgrunn!” Utfordringene i Porsgrunn løses neppe av ett menneske eller ett parti alene. Løsninger finnes når utfordringene blir belyst fra mange sider, når de ulike løsningene blir utfordret utenfor de politiske bakrom, og når avgjørelser tas på et godt dokumentert beslutningsgrunnlag og innenfor et verdisyn vi kan stå for. Ved forrige kommunevalg i Porsgrunn, valgte over 40% av de stemmeberettigede å ikke gi sin stemme. Jeg håper at Porsgrunns største parti, ”hjemmesitterpartiet”, ved neste korsvei er sitt ansvar bevisst og lar sin stemme telle slik at kursen som velges fremover blir solid demokratisk forankret i fellesskapet!

Nav følger ikke forvaltningsretten

En av mine klienter har hatt en uføreytelsessak mot Nav forvaltning Telemark. Etter en omfattende klagesak har Navs klageorgan opphevet avslaget og sier at attføringsvilkårene for rett til 50% uførepensjon er oppfylt. Saken ble deretter returnert til Nav lokalt. Det har tidligere blitt uttalt fra Nav i vedtakstekst for tidligere uføreytelsesvedtak i saken at de øvrige vilkår har vært oppfylt. Klageinstansen sa videre at Nav forvaltning Telemark skulle ta stilling til saken videre og fatte vedtak i saken. Og at det skal utbetales saksomkostninger.

Ut fra dette ble det sendt saksomkostningsspesifikasjon i desember 2009. Dette er ennå ikke behandlet av Nav (til tross for purring).

I januar 2010 innvilget Nav forvaltning Telemark, i et vedtak som mest omhandlet opphør av attføringspenger, 50% uførepensjon fra 1. mars 2010. Det vedtaket leverte vi klage på fordi vi var uenige om når uførepensjonen skulle gis fra. Men innvilgelsen av uførepensjon klaget vi ikke på.

Så kommer et brev fra Nav forvaltning Telemark hvor det opplyses at vedtaket fra januar ikke er et vedtak om innvilgelse av uførepensjon, blant annet fordi det ikke er fattet av Nav pensjon. Det vil komme nytt vedtak. Og da må det fremmes ny klage etter at Nav pensjon har fattet vedtak.

Nav forvaltning Telemark får straks svar. Jeg sier at Nav må sørge for å iverksette det som er innvilget. Og om nødvendig hastebehandle saken hvis det av interne grunner er formelle og praktiske sider ved vedtaksgangen som ønskes ivaretatt.

Samme dag som jeg skriver mitt brev, skriver Nav nytt brev om opphør av attføringspenger. Vedtaket er nesten identisk med vedtaket av januar, men det har delvis nytt innhold. Teksten om at uførepensjon er innvilget er byttet ut med en tekst om at det er innstilt på slik innvilgelse. Brevet er ikke stilet til prosessfullmektig, som det skal gjøres etter klage, men til min klient.

Som tidligere jurist i Trygdeetaten og Nav gjennom 15 år, i roller som klagesaksbehandler på uføreytelser på fylkestrygdekontornivå i flere år, som gruppeleder, avdelingsleder og som trygdesjef, må jeg si at denne saksbehandlingen er noe av det tristeste jeg har sett.

- Et vedtak fattet av en etat som etter loven kan fatte vedtaket, binder etaten selv. Det er et internt problem om vedtaket som følge av intern organisering skulle vært fattet av en spesialavdeling.

- Selv om et vedtak om innvilgelse av en ytelse ikke er begrunnet er det som hovedregel gyldig. Det følger av forvaltningslovens § 24, annet ledd første punktum.

- Et vedtak som blir klaget på kan ikke bare bortfalle og henvises til ny klagerett selv fordi om man fatter nytt vedtak og sier at det erstatter det gamle. Det er også formelle regler for å fatte erstatningsvedtak. Disse er ikke fulgt her.

- Saksomkostningskrav skal behandles uten unødig opphold, akkurat som andre krav. Når kravet ikke kan behandles i løpet av en måned skal det sendes forvaltningsmelding. Når det er fremmet krav om morarenter, skal Nav i følge interne rutiner sørge for så god fremdrift at morarentene unngås eller holdes på et svært lavt nivå.

Når det er kommet klage på et vedtak, og klagen er sendt av en prosessfullmektig, skal Nav sende alle brev og vedtak i saken til prosessfullmektigen. De kan som en service sende kopi direkte til parten. Men det er lovbrudd å bare fortsette å forholde seg til parten.

Ut fra ovennevnte erfaring i en sak, som ikke er spesiell, og ut fra at det er vanlig å se at Nav gjør en eller flere av disse feilene i mange saker, er det tydelig at Nav har sluttet å følge forvaltningsloven. Kanskje noen ansvarlige på topp i Nav eller regjering burde sørge for at Nav nå blir i stand til å gjenopprette den tilliten som er nødvendig for å få gjort den jobben de er satt til.

Harald Knudtzon
Advokatfullmektig
Advokatfirma Thorsberg