Viser arkivet for stikkord porsgrunn

Kommunesammenslåing.

Tenk å få en storkommune med navn Grenland! Da får vi ikke komplikasjoner når vi snakker om Skien, for da er det byen som betegnes. Likeledes når vi snakker om Porsgrunn, da er det byen og ikke kommunen vi snakker om. Idag vet en jo ikke helt om hva en snakker om, når disse to navnene kommer opp. Er det byen eller kommunen vi snakker om? I Bamble er det så mye lettere.
Det er den eneste fordelen jeg ser selv om kanskje noen vil si at jeg er noe nærsynt. I følge avisa idag, kom det ikke frem noe nytt annet enn at foreleseren var morsom og at Siljan ikke nødvendigvis vil miste sitt særpreg. Underforstått at det vil kanskje de øvrige kommunene og godt er jo det. Men hvilke fordeler er det med denne sammenslåingen? Det har vært mye synsing, noe vel også mitt innlegg er, nemlig synsing. Blir det så mye bedre for innbyggerne? For det er jo dem dette skal gavne. Vil ikke det bli lenger vei til sentrum for de fleste? Og hvor blir sentrum? Vil det bli mer byråkrati? Vil ikke utkantene bli mer usynlige? Vil utkantene lide hva snømåking, vei forbedringer og vedlikehold angår? Utkantene i de respektive kommunene lider jo idag. Spør de av folket som bor i utkantene. Det er ikke engang mobiltelefondekning i Høydalen og deler av Kilebygda. Busser og øvrig offentlige transportmidler glimrer med sitt fravær. Så hvem er denne sammenslåingen god for? Jeg bare spør. Men vettuge svar regner jeg ikke med å få.

Ivar Dahl Larsen, Brevik.

Brevik, en avfallsdump?

Kan vi stole på politikere, folk fra Norcem, Noah etc..at de vitterlig har alle de nødvendige informasjoner som trengs for at vi i all overskuelig fremtid kan lagre uorganisk giftig avfall i gruvene, under våre hjem her i Brevik? Desverre var undertegnede ikke tilstede under informasjonsmøte i Porsgrunn. ( Hvorfor holdes et slikt møte i Porsgrunn by, det angår selvfølgelig mange, men i hovedsak folk i Brevik ). Det nevnes skepsis blandt befolkningen og jeg har desverre kun avisenes referat å holde meg til. Her er det heller ikke nevnt hvordan avfallet skal oppbevares i gruvene. Det er muligens blitt informert om på et tidligere stadium, men slik informasjon kan ikke gis for ofte. Jeg derimot har en utstrakt frykt og mener at husstandene i Brevik burde ha fått inngående informasjon. Slik informasjon har i alle fall ikke vi fått, informasjon som ikke burde være vanskelig å distribuere. Trafikken med 25 biler om dagen og 4 båtanløp i uka er nevnt, og er i segselv en betydelig sikkerhetsrisiko spesielt med hensyn til veiens beskaffenhet til nettopp Noah. Det er vitterlig jernbanespor inn til Tangen og befraktning på jernbane ville vært en mer sikker befraktning.
Men en kan vel med hånden på hjertet og på vegne av alle i Brevik si; “ At vi vil ikke ha et slikt deponi her.“ Den altoverskyggende faren er lekasje på lang sikt. Hverken bergarter, jordsmonn etc vil kunne holde på dette avfallet hvis lekasje oppstår. Hvilke resultat vil dette ha av betydning for grunnvannet, eventuelt lufta, ja kortsagt levevilkårene for folk her i Brevik og omegn? Nå skal man vel også ta med Heistad i dette momanget, da det foreligger irrganger / gruveganger også under det området. David Verdú i Norcem sier bl.a.til NRK tidligere at; ”Hulrommene i de gamle gruvene er mer som fjellhaller å regne, med flere titalls meter i høyde. Og flere av de gamle gruvene står i fare for å rase ut. Det er stor usikkerhet til stabiliteten i de eldre gruvegangene som er stengt idag og hvor det også er meget liten overdekning. Mao, de gamle gruvene kan bli en utfordring.” Dette blir altså poengtert av ledelsen ved Norcem i forbindelse med E18 – trase. Er det da grunnlag for bekymring, neida, ikke bekymring, men reel frykt.
Hvem skal se til at vedlikeholdet blir gjort forsvarlig? Ikke kommunen håper jeg. For de lar bygninger og annen bygningsmasse forfalle her i Brevik. En trenger ikke å gå lenger til vårt rådhus her ute, ( vi er dog en by i kommunen ). Dette byggverket råtner på rot. Nå skal jeg ikke flagge så mye av dette. Det er da også vanskelig da flaggstanga av tre som ble erstattet av en aluminiumsstang som kommunen ikke fant sto i stil med rådhuset, har brukket og kun stubben av den står igjen. Den falt altså ned i mai i år.

Det er en kjensgjerning at vi er jo bokstavelig talt i utkanten i denne lille kommunen og vi betyr ikke så mye i den sammenhengen. Vi snakker ikke nødvendigvis om 10 år fra idag, men kanskje 50 og 100 år frem i tiden. Har vi ikke også et ansvar for disse etterkommerne? Kommunens folk har vel ikke alltid vist seg fra en side som tenker langsiktig, men snarere har vist seg å være korttenkte.
Selvfølgelig må vi lytte til ekspertisen! Men hvem er det i dette tilfellet? Hvorfor vil man nesten på “død og liv” og det kan gå troll i ord, plassere dette i Brevik. Det er det veldig enkelt å svare på. Gruvene ligger der gjemt under jorden, fiks ferdig til å dumpe giftavfall og så blir det jo langt rimeligere for enhver som driver med dette når alt ligger til rette, og profitten desto større. Økonomien kommer først som så oftest før. Det kan derimot bli en meget dyr lærepenge. Og til slutt, hvem vil bo i Brevik hvis nå dette gjennomføres? Hvordan skal vi kunne stoppe dette før det går for langt? Her er alt som fremkommer av informasjon på nettet så vidt jeg har funnet via Porsgrunn kommune sin informasjon, linket videre til både Norcem og Noah. Ingen informasjon om hvordan dette skal lagres, bare skisser om hvor.
Ivar Dahl Larsen, Brevik.

N.B. Dette er hva Noah skriver på sin hjemmeside i anledning dette.
Planarbeidet vil legge til rette for videre sementproduksjon ved importert av kalkstein, når det ikke lenger er kostnadsøkonomisk å fortsette gruvedriften. Videre vil muligheten for å benytte Dalen gruve til deponi for uorganisk farlig avfall bli vurdert, når gruvedriften er avviklet. Forslagsstillere for planarbeidet er Norcem AS og NOAH AS.
Planområdet reguleres i to nivåer, og planens avgrensning er forskjellig over og under bakken. Planområdets utrekning over bakken er ca. 770 daa. Utstrekning under bakken er ca. 3900 daa. Kartskissen viser forslag til planavgrensning over og under bakken. Ved å gå inn på deres nettsider vil en få tilgang til skissene.

Rett til gratis utdanning

I disse dager må elever ved Porsgrunn Videregående Skole (PVS) melde seg på faglige ekskursjoner til utlandet som skal gjennomføres for de aller fleste tredjeklassinger ved PVS i høsten 2014. Denne påmeldingen er bindende, og den forutsetter en egenandel på om lag 4000 kroner, en egenandel som betales for å dekke reise og opphold for hver enkelt elev.

Les mer…

Telemark må forandre en kultur og holdningene til aktivitet og deltakelse!

I TA, 14. oktober etterlyser NAV-direktør Terje Tønnessen mer samarbeid i kampen for å få flere ut i arbeid. ”Jeg tror vi i litt for mange tilfeller har piggene ute og at vi må erkjenne at vi har et problem. Det gjelder både oss i NAV og andre” sier NAV-direktøren.

Telemark er dessverre på topp i landet når det gjelder antall på varig uførepensjon, og vi har 25% av den arbeidsføre befolkningen utenfor arbeidslivet og som mottakere av ytelser fra NAV. NAV-direktøren er klar på at dette er et problem NAV ikke kan løse alene.

Spørsmålet er; hvem har ansvaret for å gjøre noe med dette? NAV inviterer til samarbeid med arbeidsgivere, helsevesenet og skoler for å lykkes. Bra!

”Telemark må forandre en kultur og holdningene til aktivitet og deltagelse. Hvis vi skal opprettholde velferdsordningen må vi få flere inn i arbeidslivet”, sier Tønnessen. Spørsmålet jeg stiller meg er; hvem bør ha de rette holdningene og vise veien?

30. oktober uttaler ordfører Beyer til Varden at vi trenger politikere som tør å sette velferdsproblematikken på dagsorden, men han opplever samtidig at hele det politiske miljøet i Porsgrunn er ubekvem med personfokus. Vel, som Bystyremedlem så er man faktisk valgt inn som person, og vil da kunne bli utfordret på uttalelser man kommer med i media og holdinger man uttrykker og utøver i praksis. Bystyret tar mange beslutninger som får store følger for kommunen, lokalsamfunn og familier. Når det kuttes i tilbud til syke og gamle, unge og barn, så er det naturlig at folk flest ønsker at fellesskapets midler skal gå dit behovet er størst. Når tillitsvalgte derfor ber om avklaring og svar på spørsmål rundt regelverk og rutiner hos rette instanser og fagmiljø, når oppsiktsvekkende uttalelser gis av ledende politikere i PDs oppslag; ”Fra ufør til ordfører?” den 22. september, er ikke dette maktspill eller personforfølgelse. Ordføreren hevder i samme intervju at han aldri har refset sine egne eller hatt det som intensjon i kjølvannet av denne saken. Bra og takk for det, men det er synd at en slik oppklaring ikke får samme mediadekning som når uttalelser tolkes stikk motsatt…

Ordføreren avslutter sitt intervju i Varden 30. oktober med at han syns det er veldig bra at vi får en god debatt rundt velferdsproblematikken. Jeg ser frem til denne viktige debatten. Jeg håper at denne debatten også kan føres i media uten kryssklipping av privat email-kommunikasjon og spekulative overskrifter om Ap-topper, maktspill, private varebiler med firmalogo, personforfølgelse og ei sinna Siv Jensen. Jeg håper også at media er sitt ansvar bevisst og ikke legger opp til nettdebatter der alle kan spre mishagsytringer uten å signere med sitt eget navn. Dette var dessverre tilfelle etter oppslagene om Frps ordførerkandidat og uføretrygd i Varden 16. oktober.

Det er godt vi lever i et fritt land, der vi kan stemme på de partier vi vil, stemme frem de politikere vi ønsker og faktisk velge å abonnere på de aviser vi mener driver god journalistikk. Aviser som er samfunnets ”vaktbikkjer”, og ikke ”møkkaspredere” med den belastning det medfører for enkeltpersoner, deres familie og venner.

Et klokt menneske, som dessverre ikke tar gjenvalg til neste bystyre-periode, har sagt til meg, ”den eneste måten å ikke gjøre feil på er å IKKE gjøre noe”. Personlig så gjør jeg feil, er neppe verken 110% ren eller 100% perfekt, men jeg lærer av de feilene jeg gjør. Samtidig mener jeg som privatperson at det ikke er nok å si at samfunnsutfordringer ikke er mitt ansvar, og at det ikke min jobb når det gjelder å bidra til å løse de felles utfordringene vi har i kommunen. Dette mener jeg vi alle har et ansvar for, for problemene blir dessverre ikke borte selv om vi lukker øynene.

Jeg skulle ønske at ledende politikere i Porsgrunn kunne samle seg om følgende omskrevne uttalelse, ”Spør ikke hva Porsgrunn skal gjøre for deg! Spør hva vi sammen, og hver og en, kan gjøre for Porsgrunn!” Utfordringene i Porsgrunn løses neppe av ett menneske eller ett parti alene. Løsninger finnes når utfordringene blir belyst fra mange sider, når de ulike løsningene blir utfordret utenfor de politiske bakrom, og når avgjørelser tas på et godt dokumentert beslutningsgrunnlag og innenfor et verdisyn vi kan stå for. Ved forrige kommunevalg i Porsgrunn, valgte over 40% av de stemmeberettigede å ikke gi sin stemme. Jeg håper at Porsgrunns største parti, ”hjemmesitterpartiet”, ved neste korsvei er sitt ansvar bevisst og lar sin stemme telle slik at kursen som velges fremover blir solid demokratisk forankret i fellesskapet!

Brevik, her trur jei at jei blir i sommer! Ellers blir jeg bare fly forbanna igjen!

For hver gang jeg beveger meg rundt for øvrig i kommunen vår, ja så blir jeg faktisk så anterert at jeg ikke har godt av det. Blodpumpa går på høygir og trykket er på kokepunktet. Skal også si opp avisa i sommer, helsa må gå foran, tatt i betraktning av alt det dumme som en leser der av agurknyheter, med skrivefeil, svære bilder i mangel av godt stoff osv… ( som kanskje også dette innlegget ). Blir bare mer forbanna.
Kommunen vår Porsgrunn består av mer enn sentrum. Det ser det ut for at disse politikerne ikke har oppfattet det, ikke engang min gamle ” kollega” viseordføreren. Og skulle en forville seg opp i sentrum, er det mye å ergre seg over. Stygge bygninger, nedsunket brostein med spor som på jernbanen, ja faktisk ett spors og som etter meget kort tid har gjort sin nytte og skal, har jeg hørt, brytes opp og erstattes med, ja hva vet jeg, i alle fall mye og nye penger. En bygning til, skal oppføres til 220 millioner kroner og hete Ælvespeilet i enden av ett sporsveien, litt lenger opp ved ælva og oppafor/norafor rådhustrappa. Ei trapp som er til liten nytte og i så fall bare for noen få og som har kosta millioner. Under åpningen av PIT var trappa stinn av folk, og det er hyggelig. For ´de, så jo hva som foregikk på scenen, men hva med alle de som ikke fikk plass i trappa, som sto oppe på rådhusplassen? De så ingen ting, selv TA’s utsendte fotograf hadde problemer med å komme til for å ta bilder, svettende i sommervarmen og muligens bannende, om ikke annet så innvendig muligens. Og hva med alle de som verken kan stå eller gå, som sitter i rullestol? Når skal kommunen ta hensyn til dem? Verken PIT eller kommunen har gjort noe i den retningen, i alle fall ikke på åpningen av brusteinsballet. Så alle de som ikke fikk se, fikk høre noen trommer i det fjerne før de fleste av dem vendte nesa hjemover i ren frustrasjon, inklusiv undertegnede. Med andre ord, mye ball. Og for Guds skyld kall ikke trappa til flere millioner et amfi, da vet en ikke hva et amfi er.
Vi har eller er iferd med på få et yrende kunstnerisk miljø på vessia. Langs ælva, ved porselænsfabrikken, – og jeg var så heldig at jeg fikk anledning til en lørdag å oppleve dette som kan bli så uendelig mye mer, hvis en bare utnytter mulighetene. Her bør det ikke bety noe hvem som eier bygningsmassen, men snarere hva en kan få til. Men neida, venstres representant som normalt er oppegående, har skiftet mening fordi Øygarden har vært ute med leppa. Skit i Øygarden, men se mulighetene på vessia, og som også kan bli en del billigere vil jeg tro. Da får vi handelsstanden i hovedsak på østsia og kulturen på vessia, med unntagelser av noe småtteri oppe i nordre bydel på østsia.
En ordfører bestemmer ikke alt aleine, og har derfor medhjelpere i administrasjonen og en haug andre som bare kludrer til, hvorfor skal da en slik posisjon belønnes med en såpass stor gasje er meg ubegripelig, spesielt med tanke på hva ”arbeidet” består i. En rådmann som ikke engang bor i kommunen har samme gasje og jeg er i alle fall ikke imponert over hans råd i alle sammenhenger. Nå skal jo han slutte, men gasjen blir dessverre enda større, mens trivsel og de budsjettene til dem som først og fremst trenger det mest, ja de kuttes det i. Det bygges sykehjem, men det hjelper lite når du ikke har personale nok til å ivareta de oppgavene de syke og gamle trenger. Kommunen har helsepersonell som er slitne, blir syke og noen blir også pasienter som trenger pleie. ( Dette er ikke synsing, men faktiske observasjoner ). Skoler legges ned og elever skal flyttes til skoler som ikke er noe bedre enn de en flytter fra, hvor malingen skaller av for eksempel og hvor muggsoppen florerer. Sentralisering er på sikt ikke det beste. Sørg for trivsel der hvor folk bor. Konsekvensanalyser vet ikke politikerne hva er. De burde kanskje gå noen kurs på BI og i større grad bevege seg ut blant folket også når det ikke er valg. Slutt å bruk en masse penger på konsulenter som ikke engang kjenner kommunen vår. Hvordan skal en forvente at de kjenner kommunen, når ikke engang våre politikere kjenner den. Kjenner rådmannen den? Her i kommunen investeres det i porno, kanskje også tobakk, men i alle fall våpenproduksjon, og dette visste altså ikke ordføreren engang! Det har kommet så mye, i alle fall av dumheter fra denne politiske ledelsen både hva som skal bygges, bygges ned og ikke minst, ikke gjøres noe med, at en blir forbanna, matt, men ikke ydmyk. Kommunens innbyggere fortjener mer kompetanse og flinkere folk til å ivareta og å prioritere til det beste for befolkningen. Uansett hvilke parti en stemmer for, må en vel kunne si at maken til røre som har blitt vist i løpet av denne og forutgående politiske periode, er det knapt mulig å gjøre verre. Eller har jeg ikke skjønt det? I så fall får jeg skylde på at jeg er jo norsk, naiv, dum og forbanna. Har spist for mye poteter vil jeg tro, og det er jeg ikke aleine om.
Så i sommer, sender jeg kjerringa ut for å handle maten nede i Brevik. Hu får gå, med ryggesekk selv om hun ikke er helt frisk, så hun får litt trening til når hun blir eldre og må greie seg sjøl. Jeg derimot har blitt så dårlig at jeg skal ligge her i hengekøya under epletreet for å roe hjertet.
Ha en god sommer alle sammen og kom til Brevik, den glemte by, her har vi ” ihverfall ” god iskrem.

En sommerlig hilsen fra en aldri blivende Brevikianer,
Ivar Dahl Larsen.