Viser arkivet for stikkord vekst

Havnestyret og Havnerådet på ville veier i Auenprosjektet.

Havnesjefen og sentrale medlemmer i Havnestyret og Havnerådet argumenterer med at det er deres plikt å se fremover og planlegge for vekst.

Ja, det står i læreboka at ledelse og styre skal være opptatt av bedriftens fremtid. Planer skal utvikles, og mål formuleres.

Men det bærer galt av sted hvis prosjektene er dårlige og målene uralistiske. Bedre blir det ikke hvis man setter i gang prosjekter man ikke har økonomisk evne til å gjennomføre, eller som kan medføre bedriftens undergang.

Vi i Folkeaksjonen mot containerhavn på Auenlandet har i mange innlegg påpekt det som kan skje i denne saken, og synes at det er merkelig og beklagelig at vi snakker for døve ører, og blir avfeiet med en ”vi alene vite”-holdning.

I det som er fremlagt for politikerne påstås det at utbygging av Auenlandet skal kunne skje uten at kommunene må bevilge midler eller garantere for lån. Når vi har påpekt at dette er urealistisk selv etter de utarbeidede budsjetter, og enda klarere når vi kan påvise grov underbudsjettering, er det underlig at ingen politikere våkner!

I Havnestyre og Havneråd sitter det politikere. Valgt av politikere. Hvorfor er ingen opptatt av det ansvar de har overfor sine velgere? Det er jo lett å finne eksempler på kommunale vedtak som har fått katastrofale konsekvenser!

Heldigvis er noen opptatt av miljøaspektet. Skien kommunestyre først, og nå også Havnestyret, som har vedtatt å ønske en vurdering ved statlige myndigheter.

Oppløftende er det også at vedtaket i Havnerådet om å gå videre med utredning av alle tre alternativer ikke ble fattet enstemmig, men med seks mot tre stemmer

Christian A. Schrumpf
Leder Folkeaksjonen mot containerhavn på Auenlandet
schrump2@online.no
Mobil 970 89 238

Gjenstridige politikere i Porsgrunn ledet av Petter Ellefsen, Per Wold, Jan Erik Gyllensten og Gunnar Abrahamsen. Nasjonal transportplan bygger ikke på virkeligheten.

Gjenstridige politikere i Porsgrunn ledet av Petter Ellefsen, Per Wold, Jan Erik Gyllensten
og Gunnar Abrahamsen. Nasjonal transportplan bygger ikke på virkeligheten.

Ja. Sjøtransport, jernbanetransport og veitransport har økt de senere år, og vil fortsette å øke (sannsynligvis) om vi ikke får et skifte av veksten til Asia og Sør-Amerika.
Forholdet er imidlertid at sjøtransporten øker minst. Sjøtransport består både av bulk og containertransport. Bulktransport har minsket og container transporten øket.
Eksempelvis har sjøtransporten mellom Europa og Oslo bare økt med 2 -3% mens den parallelle transporten på vei har økt med ca 60% i samme tidsperiode.

Å legge landets offisielle fremskrivinger til grunn for prognosene i havneutredningen blir feil og jeg skal forklare hvorfor:

Mens vi har hatt denne utviklingen har myndighetene og Nasjonal transportplan hele tiden skrevet at det er et overordnet ønske at mer av økningen skal komme på sjø og jernbane. Det har ikke skjedd fordi transportbrukerne ikke vil! Norge er ikke lenger et vareproduserende land, i alle fall ikke av tradisjonelle volumvarer.

For at en ny Grenland havn på Auen skal bli lønnsom må godsmengden over havnen mangedobles med et flersifret antall. Det er urealistisk å tro at forbruksvarer, hvor kravet er kortest mulig transporttid og helst ingen lagringstid, og hvor kundene i det vesentlige befinner seg i det sentrale østland med importørene lokalisert i Oslo og nærkommunene, vil velge å forsinke transporten ved omveien om Grenland. Det eneste som derfor kan forsvare en havneutbygging på Auen er at ViG allerede nå kjenner til at det planlegges et ti-talls nye Yaraer i Grenland – og at disse forplikter seg til kun å benytte Grenland havn.
En generell positiv utvikling for industri i Grenland er ikke nok. Det må foreligge muligheter for en eksplosiv utvikling – kombinert med økning i folketallet på 500 000.

Jeg kan se at dette virker voldsomt. Hvis man imidlertid beregner rentabiliteten på en Auen investering vil man fort finne ut at det er slike volumer man må opp i. Å tro at Staten skal komme inn å ta en del av de tunge investeringene som vei og jernbane er å tro mot bedre vitende. Hvorfor skulle det skje her når Staten ikke gjør det noen andre steder!

Positiv utvikling i Grenlands havnebehov vil kunne dekkes både rentabelt og effektivt ved rasjonalisering og ombygging av de allerede eksisterende havnearealene. Opphev kai monopolene og arranger effektiv samdrift der kaiene allerede finnes!

Christian A. Schrumpf
Leder Folkeaksjonen mot containerhavn på Auenlandet
schrump2@online.no
Mobil 970 89 238
Adresse
Kamper Bas 13
3228 Sandefjord