Velkommen! | Skriv leserinnlegg | Slik blir du medlem i Origo | Les hjelptekster dersom du trenger hjelp.

Nye bilder

Å betale hva det koster

Økte bompengesatser er åpenbart dagens løsning på alle miljøutfordringer. Bare de blir høye nok, blir verden bedre å leve i. Vi ser vedtaket i Oslo, og kan vel anta at det vil bli etterfulgt andre steder, for kloden skal reddes av nordmenn, enten vi liker det eller ikke. Og bompenger eller økte bompengesatser, som sagt, er selve nøkkelen til en grønn og fredfylt verden. Samtidig har bilistene (alle oss som bor her) fått betale for den forurensing og skade som vi påfører verden. Flott altså!

Gid det var så vel. Jeg er ikke prinsipielt mot bompenger. Dette kan være en ordning som kan løse akutte samferdselsproblemer. Jeg er heller ikke i mot å gjøre det vanskelig for oss bilister å kjøre inn i byene. Det som skaper irritasjon og negative holdninger til slike løsninger, er de folkevalgtes egentlige agenda. De er utelukkende interessert i å inndrive penger. Miljøaspektet er kun en from fasade.

«Det blir sikkert så mye krangel med flere tettsteder, at…»

Nome-politikarane har kompetanse på å skape utviklingsbalanse mellom fleire tettstader, og bør ha noko å lære bort i ein ny kommune.

Tilhengarar av aleinegang for Nome kommune i åra etter 2020 har hevda at…

Bakstrev som politisk ambisjon i Nome?

For somme ser det ut til å ha blitt eit hovudmotiv å klynge seg til låg arbeidsgjevaravgift i Nome. Dette hovudmotivet ser ut til å ha vakse til den viktigaste grunnen for å unngå ein ny Midt-Telemarkkommune. Kva verkemiddel må i så fall til?

Dei fremste verkemidla for å halde på låg arbeidsgjevaravgift må vera å stø opp om negativ folketalsutvikling, motarbeide næringsutvikling, motarbeide all vekstfare i økonomi og bulyst, og dempe all optimisme som måtte piple opp her og der i kommunen. Etter argumentasjonen å døme, vil også det å tvihalde på Nome kommune så lenge som råd, vera ein viktig føresetnad for ein slik sørgjeleg tilstand. Politikarar som held fana høgt for låg arbeidsgjevaravgift så lenge som råd, driv med bakstrev for Nomes utvikling, ikkje betre enn eg kan sjå. Det er ubrukeleg politikk, og ubrukelege politikarar.

Skremselspropaganda fra WHO

Verdens helseorganisasjon har gått ut med nye anbefalinger der man advarer mot konsekvensene av å spise rødt og bearbeidet kjøtt. Dette er skremselspropaganda som man ikke bør ta på alvor.

Det kan virke som alt er kreftfremkallende, og at man nesten ikke kan spise noe lenger. Det er det iallefall om man skal tro WHO. Det blir for dumt å advare mot kjøtt når dette er en viktig del av kostholdet til verdens befolkning.

Landbruksforhandlinger

.Det som blir kalt et mesterstykke fra Listhaug er jo ikke annet en at når du har splittet en motpart har du vunnet.

Det viser også uenigheten blant bønder som alltid har vært.Storbonden står mot småbrukerne,og er årsaken til at bøndene har to organisasjoner.

“Å SKJÆRE ALLE UNDER EN KAM” er ikke noe nytt.

( Et åpent brev, til arbeidsministeren Robert Eriksson og hele vårt storting ).

Fra årsskiftet vil uføretrygd bli skattet på samme måte som ordinær arbeidsinntekt. Endringen vil berøre nesten 310.000 uføre her i landet, iflg regjeringen og Robert Eriksson.

Uførereformen

Vi har fått en ny uførereform her landet. Jeg for min del 100% ufør uten barn og gjeld slipper vel så der unna denne gangen. Jeg får litt mer av en etat, som en annen tar tilbake. Jeg kommer ut som ufør, trur eg. Siden jeg bare tror det, er at det blir sagt at dette er en motivasjon for å få uføre ut i arbeid. Reformen gjør som nå kjent uføre arbeidsføre.

Lansering av Telemarks historie: Kultivert grenlandsoverklasse og latterleg telebonde?

Det var torsdagskveld, og festframsyning med lansering av det ferske og stort anlagte bokverket Telemarks historie i kulturhuset Ælvespeilet i Porsgrunn. Eit stort opplagt og imponerande samansett program for å vise blenk frå innhaldet i det nye trebandsverket på 1200 sider. Ei forteljing om fylket.

Kjersti Posti Høgli og Leif Arild Sanden var gjennomgåande programleiarar og forteljarar, i roller som porsgrunnsborgaren og samfunnsstøtta Ellen Serine Jeremiassen (1846-1937) og eidsvolls- og stortingsmannen Talleiv Huvestad (1761-1847). Grenland Friteater hadde produksjon og regi for eit program med skiftesvis miniførelesingar og dramatiserte innslag, med god støtte av Telemark messingkvintett og Grenland Operakor. Mange dramaturgiske val var vellukka. Somme val var likevel ikkje heilt gode, og her skal nemnast eitt hovudval som etter vår oppfatning representerte eit sterkt skjemmande drag ved ein elles gjevande kveld.

Kommunesammenslåing.

Tenk å få en storkommune med navn Grenland! Da får vi ikke komplikasjoner når vi snakker om Skien, for da er det byen som betegnes. Likeledes når vi snakker om Porsgrunn, da er det byen og ikke kommunen vi snakker om. Idag vet en jo ikke helt om hva en snakker om, når disse to navnene kommer opp. Er det byen eller kommunen vi snakker om? I Bamble er det så mye lettere.

Det er den eneste fordelen jeg ser selv om kanskje noen vil si at jeg er noe nærsynt. I følge avisa idag, kom det ikke frem noe nytt annet enn at foreleseren var morsom og at Siljan ikke nødvendigvis vil miste sitt særpreg. Underforstått at det vil kanskje de øvrige kommunene og godt er jo det. Men hvilke fordeler er det med denne sammenslåingen? Det har vært mye synsing, noe vel også mitt innlegg er, nemlig synsing. Blir det så mye bedre for innbyggerne? For det er jo dem dette skal gavne. Vil ikke det bli lenger vei til sentrum for de fleste? Og hvor blir sentrum? Vil det bli mer byråkrati? Vil ikke utkantene bli mer usynlige? Vil utkantene lide hva snømåking, vei forbedringer og vedlikehold angår? Utkantene i de respektive kommunene lider jo idag. Spør de av folket som bor i utkantene. Det er ikke engang mobiltelefondekning i Høydalen og deler av Kilebygda. Busser og øvrig offentlige transportmidler glimrer med sitt fravær. Så hvem er denne sammenslåingen god for? Jeg bare spør. Men vettuge svar regner jeg ikke med å få.

Brevik, en avfallsdump?

Kan vi stole på politikere, folk fra Norcem, Noah etc..at de vitterlig har alle de nødvendige informasjoner som trengs for at vi i all overskuelig fremtid kan lagre uorganisk giftig avfall i gruvene, under våre hjem her i Brevik? Desverre var undertegnede ikke tilstede under informasjonsmøte i Porsgrunn. ( Hvorfor holdes et slikt møte i Porsgrunn by, det angår selvfølgelig mange, men i hovedsak folk i Brevik ). Det nevnes skepsis blandt befolkningen og jeg har desverre kun avisenes referat å holde meg til. Her er det heller ikke nevnt hvordan avfallet skal oppbevares i gruvene. Det er muligens blitt informert om på et tidligere stadium, men slik informasjon kan ikke gis for ofte. Jeg derimot har en utstrakt frykt og mener at husstandene i Brevik burde ha fått inngående informasjon. Slik informasjon har i alle fall ikke vi fått, informasjon som ikke burde være vanskelig å distribuere. Trafikken med 25 biler om dagen og 4 båtanløp i uka er nevnt, og er i segselv en betydelig sikkerhetsrisiko spesielt med hensyn til veiens beskaffenhet til nettopp Noah. Det er vitterlig jernbanespor inn til Tangen og befraktning på jernbane ville vært en mer sikker befraktning.

Matsikkerhet og konkurranse

I tilknytning til årets landbruksoppgjør etterlater regjeringen det inntrykk at de er mer opptatt av marked og handel, en hensynet til en langsiktig ivaretakelse av landets/ befolkningens fremtidige matbehov og matberedskap. Det er en viktig utfordring å sikre fremtidens matbehov – tatt i betraktning den stadig økende befolkningstilveksten i verden. Behovet for rent vann og trygg mat til verdens befolkning må gå foran spekulanters behov for mer marked og handel – dvs privat profitt. Vann og mat er et fellesskapsanliggende, og det behovet er det bare politikere som sikre. I dette bildet vil jeg påstå at Fremskrittspartiet-/ Høyre-regjeringens politikk forfeilet, godt støttet av partiene Venstre og Kristelig Folkeparti.

Ved et par anledninger de seneste årene har russiske myndigheter gitt uttrykk for at de vurderer å stoppe all importert laks fra norske oppdrettsanlegg. Begrunnelsen er at russerne mener at det er funnet for høye verdier av helsefarlige stoffer i fisken. Dette handler om matsikkerhet ovenfor den russiske befolkningen. Jeg tror – inntil det motsatte er bevist – at russerne har helt rett i sine antakelser. Talspersoner i Norge rykket ut media og forsøkte å tilbakevise russernes påstand. Men kan vi stole på den informasjonen?

Rett til gratis utdanning

I disse dager må elever ved Porsgrunn Videregående Skole (PVS) melde seg på faglige ekskursjoner til utlandet som skal gjennomføres for de aller fleste tredjeklassinger ved PVS i høsten 2014. Denne påmeldingen er bindende, og den forutsetter en egenandel på om lag 4000 kroner, en egenandel som betales for å dekke reise og opphold for hver enkelt elev.

Les mer…

Hvem er ditt nyttårsforsett i år?

Hvert år lager jeg, som så mange andre, ei liste med nyttårsforsetter. Lista er ganske lik fra år til år; trene mer, spise sunnere, spare penger, bli flinkere på skolen. Og sånn fortsetter det. Men i år har jeg lyst til å ha noen forsetter som ikke sprekker i Mai, og som virkelig betyr noe for flere enn meg selv.

I sin nyttårstale snakket Statsministeren om psykisk helse, noe vi i Unge Høyre lenge har jobbet for at skal bli satt på dagsorden. Psykiske problemer kan være vanskelige å snakke om, og kan ramme hvem som helst, når som helst og på så uendelig mange måter.

Til alle dere bussjåfører....

…som har så altfor dårig tid! Jeg vet dette ikke gjelder dere alle, men det gjelder kanskje deg. Kan du ikke være så snill å ta deg 10 sekunder ekstra til de stakkars menneskene som på en uheldig dag må løpe til bussen?

Senest i dag var jeg vitne til en person som måtte løpe til bussen i øs-pøs regnvær. Bussen stod på holdeplassen og jeg hadde selv akkurat gått på. Bussen trillet ut fra holdeplassen, da jeg fikk øye på en ungdom som løp etter bussen med livet som innsats. Han nådde frem til bakerste dør på bussen og det var da jeg så han. Jeg ropte til bussjåføren at “det kommer en løpende på siden her!”. Da nølte sjåføren i et halvt sekund på vei ut fra holdeplassen – før han tydeligvis bestemte seg for å bare kjøre videre. Den stakkars gutten hadde 5 meter igjen å løpe så hadde han vært ved døra. Bussen var bare halvveis ute av holdeplassen – og nesten ikke det engang. Gutten var så nær at han kunne lukte det dårlige humøret til sjåføren! Og da lurer jeg fælt på hva bussjåføren tenkte….? Hvertfall når han fikk beskjed i tillegg. Hvilken forskjell hadde de 5 sekundene med forsinkelse å si for bussjåføren? Jeg vet i hvertfall at de 5 sekundene bussjåføren ikke kunne avse, førte til at den stakkars gutten måtte stå ute i regnværet i 15 minutter å vente på neste buss – selv om han kunne ta på den bussen han “ikke rakk”.

Hvor mye er ett liv verdt?

Det spørsmålet stiller jeg meg ofte om dagen. Hvorfor? Jo fordi jeg jobber med å kunne leve et verdig og selvstendig liv. Jeg kjenner på alle følelsene som kommer opp når jeg ser på hvordan mennesker blir behandlet. Det er så mye urettferdighet rundt i verden! Hvem bestemmer hvem som skal leve ett liv i fattigdom? Hvem bestemmer at du skal lide deg gjennom livet på grunn av at ingen av dem som skal bistå deg når du trenger dem som værst ikke gjør det. Heller tvert imot. Dem snur bare ryggen til deg. Jeg tenker på staten, kommunen, for det er de som har makten.

Jeg vet veldig godt hvordan det er å føle seg hjelpesløs, ikke bli sett, ikke bli hørt, ikke føle at man er verdt noen ting. Jeg passer ikke inn i normalen. Jeg kan ikke fungere uten hjelp. Det er ikke noe god følelse når man har det sånn. Jeg vet jeg koster kommunen penger. Men er ikke mitt liv verdt det? Det er det spørsmålet som gnager i meg. Fordi jeg har så utrolig mye jeg vil oppnå i livet. Men akkurat nå klarer jeg ikke det uten hjelp.

Synspunkt i Telemarksavisa

Følges av 185 medlemmer.

Her kan du legge inn leserinnlegg som du vil ha på trykk i Telemarksavisa. Dersom du i tillegg krysser av for «Publiser med ropert», så blir bidraget synlig på Telemarkher.no. Da får du maksimal oppmerksomhet rundt det du har på hjertet. Legg gjerne til bilde, relevante stikkord og plasser innlegget på kartet.

Les reglene for leserinnlegg.
Les reglene for debatt

Vi ser fram til innlegget ditt i avisa! Mer om sonen

Origo Synspunkt i Telemarksavisa er en sone på Origo. Les mer
Annonse